รู้จักกฏหมายผังเมือง – กฎหมายรอบรั้ว

432
รู้จักกฏหมายผังเมือง - กฎหมายรอบรั้ว
รู้จักกฏหมายผังเมือง – กฎหมายรอบรั้ว

ก่อนตัดสินใจซื้อที่ดินหรือสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยหรือลงทุนก็ตาม ผู้ซื้อควรมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบ้างนะครับ เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเจอกับปัญหาภายหลัง เพราะในการซื้อที่ดิน หรือสร้างอาคารนั้น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับโดยเฉพาะกฎหมายผังเมือง โดยมีกฎหมายหลักคือ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในแต่ละเขตพื้นที่ก็จะมีกฎกระทรวงในการบังคับใช้ผังเมืองรวมเป็นการเฉพาะแตกต่างกันไปทั้งนี้เพื่อกำหนดเขตการใช้พื้นที่

โดยแบ่งเขตเป็นสีต่าง ๆ ซึ่งแต่ละเขตก็จะอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แตกต่างกันไป เช่น เขตพื้นที่สีเขียวถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย พื้นที่เหล่านี้ก็จะไม่สามารถก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารบางประเภทได้ เป็นต้น

การบังคับใช้ผังเมืองรวม (ตามกฎกระทรวง) แต่ละฉบับจะมีอายุ 5 ปี แต่ในระหว่างนั้นสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งหากกฎกระทรวงหมดอายุลงก็สามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี

กฎหมายผังเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนแทบทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินนะครับ ดังนั้น ก่อนซื้อที่ดินหรือสร้างอาคาร จะต้องตรวจสอบก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้น ๆ อยู่ในเขตพื้นที่ประเภทใด (สีอะไร) และก่อสร้างอาคารตามวัตถุประสงค์ของเราได้หรือไม่ โดยตรวจสอบได้จากสำนักโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัด
เกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมนั้น เมื่อมีการเห็นชอบในร่างผังเมืองรวมนั้นแล้ว จะมีการปิดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนด หรือโต้แย้ง

หากผู้มีส่วนได้เสียไม่มีการร้องขอให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผังเมืองรวมนั้น หรือมีแต่คณะกรรมการผังเมืองได้สั่งยกคำร้องขอนั้น หรือคณะกรรมการผังเมืองได้สั่งให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าว และได้มีการจัดการให้เป็นไปตามนั้นแล้ว ก็จะมีการเสนอผังเมืองรวมต่อรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการออกเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมนั้น ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมนั้น

ข้อแนะนำสำหรับผู้ต้องการซื้อที่ดิน เพื่อปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัย หรือซื้อบ้านในโครงการจัดสรรควรหลีกเลี่ยงโครงการที่อยู่ในเขตผังเมืองประเภทพื้นที่อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม หรือที่พักอาศัยที่มีความหนาแน่นมาก เพราะพื้นที่เหล่านั้นจะเป็นเขตที่มีผู้คนอยู่หนาแน่น และมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่ทำให้เกิดมลพิษ ปัญหาการจราจรนะครับ.

ดินสอพอง