การถือครองอสังหาฯของคนต่างชาติ

290

93AC74D200504045B758F85BB83D9AD6

ตามกฎหมายของไทยในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่าง ชาตินั้นค่อนข้างเอื้อประโยชน์อำนวยให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาประเทศ โดยมีกฎระเบียบที่อำนวยความสะดวกและให้สิทธิประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์มาก มาย

อย่างไรก็ตามกฎหมายไทยยังไม่เปิดกว้างให้แก่ชาวต่างชาติในการประกอบ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัยเป็นบ้านพักตากอากาศในไทย จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของไทย ตามประมวล กฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) นอกจากนี้การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยังต้องอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และเป็นการประกอบกิจกรรมอันเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งกฎหมายไทยค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นสำหรับกลุ่มนี้ อาทิ ธุรกิจที่ชาวต่างชาติลงทุน เข้ามาทำงาน หรือต้องการที่จะซื้อที่อยู่อาศัยในไทย

สำหรับผู้ที่เข้ามาลงทุนประกอบกิจการอันช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนในประเทศ เช่น การสร้างงานให้คนในพื้นที่ ถือเป็นการประกอบกิจการที่เพิ่มมูลค่าการส่งออก หรือสนับสนุนการจ้างงานในประเทศ เป็นการประกอบกิจการที่ยังไม่มีในประเทศ หรือไม่เพียงพอ หรือมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย หรือเป็นการพัฒนาด้าน เทคโนโลยี หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ

นิติบุคคลต่างด้าวผู้ได้รับการส่งเสริมสามารถถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อ เป็นที่ตั้งสำนักงาน หรือเป็นที่พักอาศัยได้ โดยที่ตั้งสำนักงานให้ถือกรรมสิทธิ์ได้ไม่เกิน 5 ไร่ ที่ดินเพื่อที่พักอาศัยของผู้บริหารหรือผู้ชำนาญการให้ได้ไม่เกิน 10 ไร่ ที่ดินที่เป็นที่พักอาศัยของคนงานให้ได้ไม่เกิน 20 ไร่ หรืออาจพิจารณาเป็นกรณีตามความจำเป็น

สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติกฎหมายกำหนดให้คนต่างชาติสามารถ ซื้อคอนโดมิเนียมได้ โดยที่กฎหมายไม่กำหนดราคาขั้นต่ำในการซื้อห้องชุด เพียงแต่อนุญาตให้คนต่างชาติซื้อห้องชุดได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 49 ของเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมด

นอกจากนี้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย กฎหมายไทยอนุญาตให้สำหรับบุคคล หรือนิติบุคคลต่างด้าวที่นำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ในธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวม หรือการลงทุนโดยตรง สามารถซื้อที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ โดยต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่ดินต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรือเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายผังเมืองและอยู่นอกเขตปลอดภัยในราชการทหาร

ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ หรือสำนักงานให้เช่า ซึ่งธุรกิจในกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับทิศทางการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้มีชาวต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการแก้ไข พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ส่งผลต่อแนวโน้มการลงทุนที่จะมี เข้ามาภายในประเทศในระยะข้างหน้า.

ดินสอพอง